Home

Pravost závěti

2012 vyžadováno zvláštními právními předpisy (§ 476b obč. zák. nestanoví povinnost, aby byl podpis zůstavitele na alografní závěti a podpis svědků úředně ověřen), lze podpis žalovaného, umístěný u tohoto prohlášení, považovat za podpis svědka závěti dle § 476b obč. zák. Dovolatelka má naopak za to, že se. Předložení závěti. V průběhu dědického řízení nebo ve lhůtě pro podání odvolání může některá z výše zmíněných osob předložit závěť. Půjde hlavně o závěti pořízené soukromou listinou, protože závěti ve formě notářského zápisu jsou uloženy u notáře a budou známy již při zahájení dědického. Tak se zajistí jak pravost závěti, tak také pravdivost zachycení poslední vůle zůstavitele, kterou závěť obsahuje. Závěť, kterou zůstavitel nenapíše vlastní rukou, musí alespoň vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli

Závěť epravo.c

 1. Spor o pravost takové závěti je přitom vlastně zvláštním případem použití soukromé listiny proti právnímu nástupci osoby, která ji (údajně) podepsala, respektive proti tomu, kdo o sobě tvrdí, že jejím právním nástupcem je. Zákon obecné pravidlo pro popření pravosti podpisu na soukromé listině neobsahuje, nabízí.
 2. Která je napsaná v jeho prospěch (v závěti je uvedeno že strýc má dostat všechen movitý a nemovitý majetek v hodnotě cca 1,2 milionu Kč a že můj otec dostal za života cca 300.000 Kč). Mám vážné pochybnosti o pravosti závěti. Na závěti je podepsaná jako svědek současná partnerka mého strýce a druhý svědek, otec.
 3. K tomuto typu závěti je nutno zmínit možná rizika, kterým může být zničení závěti zákonným dědicem, v jehož neprospěch vyznívá, dalším problémem u holografické závěti je její povaha soukromé listiny, znamenající nutnost prokázat její pravost a platnost tím, kdo se jí dovolává

Jak zpochybnit platnost závěti? - 1

 1. S podotknutím, že uznání závěti za pravou a platnou není neodvolatelným právním jednáním, protože až do pravomocného určení dědiců lze pravost a platnost závěti zpochybnit. Srov. rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 160/96, uveřejněný v Ad notam , 1996, č. 5, s. 118
 2. ovat
 3. O stupínek výše je sepsání závěti u notáře. Ten tak vstupuje do hry jako třetí nezaujatá osoba, která může stvrdit pravost sepsané závěti. Chcete-li ale zvýšit právní jistotu, sepsat závěť tak, aby zohledňovala všechna vaše přání a byla těžko napadnutelná stranami, které by mohly mít nějaké námitky.
 4. dědictví závěť vydědění vynechání dědická smlouva notář dědic opomenutí tříd
 5. Spor o dědictví bratrů Rathových: klíčová svědkyně potvrdila pravost závěti, ve hře je 20 milionů korun U soudu se v pátek sešli bratři Rathovi. Starší Michal se snaží zneplatnit závěť otce Ratmíra, který odkázal veškerý majetek mladšímu Davidovi
 6. pravost podpisu v závěti - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č
 7. Pravost textu a podpisu. Například, když dojde ke zkoumání závěti starého člověka, neměl by být použit jako srovnávací materiál či podpis z jeho mládí. Příliš velký časový odstup mezi sporným a srovnávacími materiály může mít podstatný vliv na zkoumání. Je to z toho důvodu, že podpis či rukopis se.

Je-li založeno dědické právo na allografní závěti sepsané podle ustanovení § 476b obč. zák., neodůvodňuje taková allografní závěť postup podle ustanovení § 175k odst. 2 OSŘ jen proto, že je v řízení (mezi těmi, kdo si činí právo na dědictví) sporná samotná pravost vlastnoručního podpisu zůstavitele na závěti Po předběžném šetření bude notář informace ověřovat a zjišťovat další skutečnosti (pravost závěti, dědické smlouvy, popřípadě listiny o vydědění). Okruh dědiců si potvrdí v centrální evidenci obyvatel. Stav nemovitého majetku prověří prostřednictvím výpisu z katastru nemovitostí, jednat může s bankami. Závěti sepsané notářem se evidují v evidenci právních jednání pro případ smrti. Díky tomu získáte jistotu, že se závěť nikdy neztratí a požadavky v závěti vymezené budou při projednání dědictví respektovány. Závěť sepsaná notářem má větší význam také kvůli tomu, že nikdo nemůže zpochybnit její pravost

Existenci závěti, resp. pravost podpisu zůstavitele, jímž je závěť zjevně opatřena, popírá strana žalující. Ta musí tvrdit a prokázat, že podpis na listině, jež má jinak všechny náležitosti závěti, není podpisem zůstavitele pravost a správnost, a namítal, že ust. § 1673 odst. 1 o. z. i ustálená judikatura považují dědické právo zákonného dědice oproti závětnímu dědici za slabší pouze v případě, že právo závětního dědice se zakládá na závěti, jejíž pravost nebyla popřena. Účastník 1 však pravost i platnost závěti ze dne 3. 7 v rámci soudního projednání svými svědeckými výpověďmi potvrdí údajnou pravost podvrhu závěti, přičemž finální podobu jejich finančního prospěchu dohodli obžalovaní Ing. V., Ing. M. R. a D2. dne 15.04.2015 v kanceláři Ing. V. na xxx, přičemž všichni obžalovaní postupoval Rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR č.j.194/2010-OD-ZN/17 ze dne 28.4.2011 jsem byl jmenován znalcem pro základní obor kriminalistika, odvětví kriminalistika, se specializací expertíza ručního písma. Tato specializace mně umožňuje určovat pravost podpisu či textu resp. identifikovat pisatele v trestním i občanskoprávním řízení

Spor o dědictví bratrů Rathových: klíčová svědkyně potvrdila pravost závěti, ve hře je 20 milionů korun . Mohlo by vás zajímat Všichni Blatného muži. Ministrova nová vědecká rada je skoro bez žen . Zeman na Babišův popud požádal Čínu o vakcínu od firmy Sinopharm. Peking zřejmě žádosti vyhov Žalobu byla povinna podat proto, že rozhodnutí o dědickém právu, tedy o tom, zda se dědí na základě závěti ze dne 1.2.2006 nebo dědictví připadá synovcům a neteřím, závisí na zjištění sporné skutečnosti, zda byla závěť napsána vlastní rukou zůstavitelky, a že se její právo jeví jako méně. Potvrzení totožnosti zůstavitele svědky allografní závěti I. Je nezbytné, aby svědci allografní závěti byli schopni potvrdit, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a táž osoba. J. Č., že touto závětí pořizovatel závěti (zemř. A. B.) ho ustanovil závětním dědicem, že pravost závěti zpochybnila. Žalobou podanou u Okresního soudu v Třebíči dne 9.5.2016 se žalobce domáhal proti žalované určení, že je závětním dědicem po zemřelém A. B., a to na základě allografní závěti ze dne 4.2.2015 Podle Élisabethiny závěti provozují řádové setry v zámku Naděje sirotčinec pro opuštěné děti. Jednoho dne se na zámku objeví notář Monbert se svým klientem, Igorem Karinovičem, zpochybní pravost Élisabethiny závěti a činí si nárok na zámek. Řádové setry mají pouhé tři týdny na to, aby našli ztracenou závěť

Potvrzení pravosti závěti. Jestliže nejde o vlastnoruční závěť, ale byla napsána například na počítači nebo psacím strojem, je nutné, aby její pravost stvrdili svědci. K sepsání mohla být pověřena i jiná osoba V závěti byl jeden z potomků zcela vynechán a ten pak žaloval neplatnost závěti. Vypadalo to, že paní skutečně závěť podepsala. Nechala jsem provést znalecký posudek na pravost podpisu Tito svědci nemusejí znát obsah závěti, jen osvědčují fakt, že závěť byla sepsána, a aby v případě sporu o pravost závěti a schopnost zůstavitele pořizovat svobodně o pozůstalosti svědci mohli dosvědčit zejména psychickou způsobilost zůstavitele

Slova použitá v závěti se vykládají podle jejich obvyklého významu, ledaže se prokáže, že si zůstavitel navykl spojovat s určitými výrazy zvláštní, sobě vlastní smysl. § 1495 Poukáže-li zůstavitel v závěti na obsah jiné listiny, má i tato jiná listina stejné právní účinky, pokud splňuje náležitosti závěti Náležitosti závěti a proč se hodí ji sepsat. Mnozí možná mají pocit, že závěť je spíše otázkou filmů nebo pohádkově bohatých rodin, které se perou o dědictví. Pravda je však taková, že notářsky potvrzená závěť může vyřešit mnohé problémy, které nastanou s pozůstalostí a s dědictvím, a proto je dobré.

Úvod do dědického práva Závěť BusinessInfo

12. 1950 s tím, že popírá pravost jakékoliv závěti, kterou by R. D. obmyslel jinou osobu po dni 6. 12. 1950. Usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 14. 9. 1995, čj. D 1222/93-93, bylo potvrzeno, že dodatečně objevený majetek zůstavitele nabyla jako jediná dědička ze zákona pozůstalá manželka R. D-ová Ověřené padělky jsou velký problém, říká právník. Falešná závěť i vymyšlené smlouvy. Ověřené padělky jsou velký problém, říká právník. Josef Mačí, Vojtěch Gavriněv. Rozhovor s advokátem Petrem Tomanem o padělaných kopiích dokumentů. (Video: Josef Mačí, Seznam.cz) Reklama. 27. 2

Veřejné listiny a jejich důkazní síl

ověřuje pravost podpisů a listin, sepisuje listiny (závěti, zakladatelské smlouvy) uchovává listiny (závěti), řeší procesy typu dědictví; přijímá do úschovy (závěti, peníze) Soudní znalec. odborník, který dělá odborné posudky v daném oboru; jmenován ministrem spravedlnosti; za úplatu; posudky se předkládají u soud Co je možné vidět v různých rejstřících a seznamech, určují zvláštní zákony. U veřejné listiny se předpokládá její pravost a pravdivost. Ten, kdo zpochybňuje platnost veřejné listiny u soudu, nese důkazní břemeno, u soukromé listiny se naopak dokazuje pravost a správnost údajů v ní uvedených Pouze se vlekl spor o pravost závěti, kterou napadl synovec žijící v Kanadě, dům byl pak v roce 2002 zasežen ještě povodní a pouze chátral. 1960 Dům patřil od počátku šedesátých let 20.stol. herečce Slávce Budínové (Hvězda filmů Můj brácha má prima bráchu, Noc na Karlštejně či seriálu Sňatky z rozumu) pravost podpisu v závěti - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č 66 ICm 2174/2017 1 66 ICm 2174/2017-67 (KSPH 36 INS 16896/2012) ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze, se sídlem nám

Po předběžném šetření si bude informace ověřovat a zjišťovat další skutečnosti, jako je pravost závěti a dědické smlouvy. Okruh dědiců si potvrdí v centrální evidenci obyvatel, stav nemovitého majetku ve výpisu z katastru nemovitostí a bude jednat s bankami a pojišťovnami Role svědků při allografní závěti spočívá v potvrzení totožnosti zůstavitele Z odůvodnění rozhodnutí: Je nezbytné, aby Zelená linka (Po-Pá: 10:00-17:00) +420 800 208 00

Napadení pravosti závěti - postup, informace - Bezplatná

Ovšem dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví nechce odmítnout, jej odmítnout nemůže. Znamená to například, že už jako dědic se fakticky jako vlastník choval k věcem, které patří do dědictví, nebo popíral pravost závěti. PAVEL BRANDEJS, advokátní koncipient, Svitav Podobně také v případě zájmu o osobnostní profily pisatelů, zejména pro personální účely (pravost podpisu a textů - závěti apod., anonymy, profily pisatelů, např.: pro využití v personalistice či kriminalistice...). Inspekční orgán pro oblast ručního písma vydává pro potřeby subjektů

Závěť = jasný pořádek v pozůstalosti myla

Zamyšlení nad odkázáním nepominutelného dědice na pořad práv

 1. Soudní dvůr vévodství, nakloněný vaudémontskému hraběti, uznal pravost listiny a princ František se tak škodě své neteře stal věrohodným dědicem obou vévodství. V listopadu 1625 František z Vaudémontu na základě uvedené závěti Reného II. vznesl nárok na obě vévodství
 2. V závěti lze klást i podmínky, které však nesmí dědice obtěžovat. 28.06.2019. Jeden byt, který má třeba čtyři majitele, a ti se mezi sebou nemohou dohodnout. Tak právě taková situace může snadno vzniknout v případě dědění ze zákona. Stále více lidí proto přemýšlí, jak prostor pro sváry mezi svými blízkými.
 3. V napadených věcech prozkoumá dědický soud pravost závěti a rozhodne, kdo má převzít majetek zesnulé osoby. V případě nouze soud určí, kdo má převzít majetek zesnulého podle práva jeho jurisdikce. Dědický soud poté dohlíží na proces rozdělení majetku zesnulého mezi oprávněné osoby
 4. Závěti, dědické smlouvy a poradenství v dědických záležitostech. Veškeré porady a konzultace ohledně dědických záležitostí jsou poskytovány bezplatně. Poté, kdy notář s klientem probere jeho osobní a rodinnou situaci, navrhne optimální právní řešení majetkových poměrů klienta dle jeho požadavků a následně.
 5. ujete možnost pozdějšího napadení závěti. Jde o listinu sepsanou u notáře a poté je zde závěť registrovaná a evidovaná. Jde tedy o veřejnou listinu. Dle zákona jde o nejpřísnější písemnou formu. Její pravost je tedy nejvíce pravděpodobná
 6. NZ 96/98, N 107/98, před notářkou JUDr. H. H., a jíž za dědičku veškerého majetku ustanovila žalovanou; že v návaznosti na tuto okolnost bylo Okresním soudem ve Žďáře nad Sázavou uloženo žalobkyni podat tuto žalobu na určení; že má za to, že zůstavitelka již v době sepsání předmětné závěti trpěla.
 7. Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dědictví po O. Š., za účasti A) O. Š., B) V. P. a C) M. M., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 35 D 708/97, o dovolání O. Š. a V. P. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. října 1999 č.j. 24 Co 306/99-56, takto

V napadených věcech prozkoumá dědický soud pravost závěti a rozhodne, kdo má převzít majetek zesnulé osoby. V případě nouze soud určí, kdo má převzít majetek zesnulého podle práva jeho jurisdikce. Dědický soud poté dohlíží na proces rozdělení majetku zesnulého příslušným příjemcům Jan Gregor: Dobrý den, pokud by došlo ke zpochybnění platnosti závěti, zkoumala by se zejména pravost podpisu, svědectví svědků závěti atd. Zfalšování závěti je sankcionováno tak, že případný falšovatel by byl vyloučen z dědictví. Lenka: Dobrý den, mám 3 děti. Jedno s dětí nejenom se se mnou nestýká. GRAFOLOGIE VERSUS PÍSMOZNALECTVÍ. Od grafologie ve smyslu psychologie písma je třeba odlišit písmoznalectví, které se zabývá technickou stránkou rukopisu a nezajímá ho osobnost jeho tvůrce. Většinou bývá využíváno při soudním dokazování pravosti písemných materiálů. Grafologie se neuplatňuje pro potřeby. Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a. Závěti a dědictví ve Španělsku; potvrzujícím jejich pravost, doložku podle článku 4 Úmluvy, kterou vystaví příslušný úřad státu, v němž byla listina vydána. Doložku známou pod názvem Apostila (Apostille), uznávanou mezi všemi smluvními státy, jež dává dokumentům mezinárodní platnost..

V závěti lze klást i podmínky

 1. V rámci notářské činnosti ověřujeme pravost podpisů a shodu opisu listiny s originálem. Dále pak jako kontaktní místo Czech POINT vyhotovíme výpisy z veřejných i neveřejných seznamů a rejstříků, zejména: (Před)manželská smlouva Ostatní Dědictví, závěti
 2. Nabízím úkony v oblasti převodu nemovitostí, závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví. Poskytuji služby Czech pointu. Sepisuji majetkové smlouvy manželů a snoubenců. Ověřuji shodu opisu nebo kopie s originálem listiny a pravost podpisu žadatele. Provádím zápisy při změně stanov a podobně
 3. Posléze se však ukázalo, že existuje naprosto jasný důkaz o tom, že Marie Kaprálková skutečně závěť změnila pod tlakem okolností značně nesvobodně: Svědectví Soni Adamové. A tak v roce 2007 Cyril zahájil soudní spor o pravost druhé závěti. To jsou tedy suchá fakta. Práv
 4. Žila s nepravým otcem. Po skutečném dědit nemůže, řekl soud. 16. 12. 2014 6:22. Nejvyšší soud ve složitém případu ženy ze středních Čech potvrdil, že pouze čistě majetkový zájem o dědictví není dostatečným důvodem pro zásah do rodinných vazeb fungujících dlouhá léta. Brno - Děti, které velkou část.
 5. Ověřování podpisů a listin. Notář ověřuje pravost podpisu osob, které se před ním na listinu podepíší nebo před ním svůj podpis, který se na předložené listině již nachází, uznají za vlastní (legalizace). Notář může ověřit pravost podpisu na listině vyhotovené v cizím jazyce pouze tehdy, pokud jazyk ovládá.
 6. Spor o Shakespearovo autorství je spor o to, zda někdo jiný než William Shakespeare ze Stratfordu nad Avonou napsal divadelní hry a sonety, které jsou Shakespearovi tradičně připisovány.Podle antistratfordiánů, což je kolektivní označení pro příznivce všech alternativních teorií, byl Shakespeare ze Stratfordu nastrčenou postavou, která měla krýt totožnost.
 7. JUDr. Vratislav Makovec - notář se sídlem v Děčíně. JUDr. Vratislav Makovec. Notář JUDr. Vratislav Makovec působí v kanceláři na adrese U Plovárny 438/3, 405 02 Děčín. Pro Vaši maximální spokojenost Vám doporučujeme domluvit si termín návštěvy předem telefonicky nebo e-mailem

Dědictví, sepsání závěti, vypořádání - ADVOKÁT PRAHA

 1. | Soudnictví - maturitní otázka | Strana 4 | Odkaz: https://studijni-svet.cz/soudnictvi-maturitni-otazka/ Ústavní soud rozhoduje: o zrušení zákon
 2. vPraze zkoumal platnost závěti zůstavitele ze dne 24. 4. 1998. S ohledem na to, že v závěti nebylo uvedeno prohlášení. svědků pořízení závěti o tom, že zůstavitel před. nimi výslovně projevil, že listina obsahuje jeho posledn
 3. Notářská kanceláře Mgr. Zuzany Geroldové poskytuje notářské služby v Přerově a Hranicích a jedná se zejména o převody nemovitostí, notářské úschovy, notářské zápisy, závěti, vydědění, majetkové smlouvy, zástavní smlouvy, dědictví a ověřené výpisy
 4. When a forged will turns out to be a treasure map, Peter and Neal find themselves in a race to find the inheritance and save the kidnapped daughter of the beneficiary

Jak zabránit, aby dědicové nezničili závěť po smrti

Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví Notář ověří pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s. Tyto technologie umožňují dokázat existenci a pravost závěti, stejně jako jiného dokumentu. Blockchain zachovává záznam o jejich vytvoření a ověření. Nikdo si nemůže vymyslet, že náhodou objeví nějaký jiný zápis, vytvořený a podepsaný rozdílným způsobem a v jiném čase

Spor o dědictví bratrů Rathových: klíčová svědkyně

o spotřebitelském úvěru, může spotřebitel od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Nemusí tedy provádět žádné reklamace. Dojít musí k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od jejího uzavření, pokud jde o poskytnutí služby. Podnikatel má povinnost informovat spotřebitele, komu a kam má odstoupení. Požadavek ověření podpisu na smlouvě o převodu nemovitosti. Darování, koupě a směna jsou tři způsoby, jakými lze převést vlastnické právo k nemovitosti. U všech těchto smluvních ujednání jsou zákonem určené podstatné náležitosti smlouvy (dostatečná identifikace nemovitosti, závazek převodce nemovitost předat a.

pravost podpisu v závěti - US-ČR/Judikáty

Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v. Došlo-li ke sporu o platnosti závěti před potvrzením nabytí dědictví, měl by soud stanovit lhůtu k podání žaloby na určení platnosti závěti. Bez znalosti konkrétních skutečností, nelze určit, zda závěť je platná či nikoliv, o její platnosti musí rozhodnout soud. Doporučuji kontaktovat advokáta., 27.08.200 Závěti a další právní jednání pro případ smrti; předpokládá se tedy pravdivost a pravost údajů v ní obsažených. Význam veřejné listiny se může zásadním významem projevit zejména při případných soudních sporech. Jiný subjekt, než notář, smlouvu ve formě veřejné listiny sepsat nemůže..

Pravost textu a podpisu • Asociace grafologů ČR, z

Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžele nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť Jiřího Závory Adresné závěry znaleckých posudků určujících pravost podpisu Na významu by ztrácely například vlastnoručně podepsané závěti. Čtenář si jistě položí otázku, jak je možné, aby jeden ze znalců takové návody podával Ověřování podpisů a listin. V notářské kanceláři Vám ověříme pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e). Poskytneme radu, jakým způsobem lze řešit vypořádání majetku pro případ smrti a tím předejít majetkovým sporům mezi dědici. Nejčastější formou právního jednání pro případ smrti je závěť, můžete u nás dále například sepsat i další pořízení pro případ smrti jako listinu o vydědění, zřízení odkazu, dědickou smlouvu a smlouvu o zřeknutí. Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví Také ověřuje pravost podpisu žadatele na listině (legalizace). 222 318 864 JUDR. MARTIN KRČMA. 222 310 317 MGR. JANA RYBÁŘOVÁ.