Home

Kyselina chlorovodíková a hydroxid vápenatý

1. kyselina dusiČnÁ a hydroxid ŽelezitÝ 2. kyselina chlorovodÍkovÁ a hydroxid zineČnatÝ 3. kyselina sÍrovÁ a hydroxid hoŘeČnatÝ 4. kyselina dusiČnÁ a hydroxid olovnatÝ 5. kyselina dusiČnÁ a hydroxid sodnÝ 6. kyselina chloristÁ a hydroxid lithnÝ 7. kyselina sÍrovÁ a hydroxid vÁpenatÝ 8 4. kyselina chlorovodíková + hydroxid hlinitý → 5. kyselina sírová + hydroxid sodný → 6. kyselina siřičitá + hydroxid železitý → Napiš neutralizační rovnice a nazvi vzniklé soli: 1. kyselina chlorovodíková + hydroxid draselný → 2. hydroxid vápenatý + kyselina jodovodíková → 3. hydroxid horečnatý + kyselina. kyselina chlorovodíková + uhličitan vápenatý Kyselina sírová a hydroxid vápenatý je neutralizace, takže vznikne síran vápenatý a voda. U všech neutralizací je to stejné. Mezek. 19.04.2013 13:54 | Nahlásit. Hlavně - hydroxid vápe-natý znamená, ře Ca(2+). Skupina OH vznikne rozštěpením vody

Reakcí chloridu sodného s kyselinou sírovou vzniká kyselina chlorovodíková a kyselý síran sodný : 09. Chlorové vápno oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vznikají chlorid a hydroxid vápenatý) 35. a) Chlornan oxiduje hexakyanoželeznatan v prostředí hydroxidu na hexakyanoželezitan (dále vzniká chlorid a hydroxid). HCl- kyselina chlorovodíková HBr - kyselina bromovodíková Hydroxid sodný NaOH a draselný KOH- bílé pevné, ve vodě rozpustné látky, jejich roztoky jsou louhy-žíraviny. Využívají se na výrobu papíru, mýdla, plastů, k čištění lahví Hydroxid vápenatý - Ca(OH)2 pevná bílá látka, jeho roztok je žíravina Hydroxid vápenatý, tekutý 20-25 % (Vápenné mléko) Ch. Chloramin B: Kyselina chlorovodíková 31 % (Kyselina solná) Kyselina chlorovodíková 35 % (Kyselina solná) Kyselina mléčná 80 %: Kyselina mravenčí 85 %: Kyselina octová 98 %: Kyselina octová, 80 %.

Chlornan vápenatý je chemická sloučenina se sumárním vzorcem Ca(ClO)2.Široce se používá při úpravě vody a jako bělicí činidlo (bělicí prášek). Tato chemikálie je považována za poměrně stabilní a má dostupnější chlor než chlornan sodný (tekuté bělidlo) Kyseliny, hydroxidy a soli Kyseliny Kyselina chlorovodíková (HCl) bezbarvá, těkavá kapalina Výroba: do hořáku se odděleně přivádí chlór a vodík, hořením vzniká plynná HCl, rozpuštěním ve vodě z ní vzniká kapalná HCl. Použití: jako slabá kyselina je obsahem žaludečních šťáv Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca() 2.Je to bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek. Vyrábí se z oxidu vápenatého (nazývaného pálené vápno) směšováním s vodou - tento exotermický proces se nazývá hašení vápna: . CaO + H 2 O → Ca(OH) Kyseliny a zásady Kyseliny Látky, které v roztocích odštěpují vodíkový kation H+ se nazývají kyseliny Kyseliny dělíme na - bezkyslíkaté - kyslíkaté A) Bezkyslíkaté kys. chlorovodíková kys. bromovodíková kys. jodovodíková kys. fluorovodíková Kyselina chlorovodíková (HCl) čistá je bezbarvá zapáchá po chlorovodíku, dráždí dýchací cesty a leptá je její.

Kyselina octová +hydroxid amonný co vznikne,? - Ontol

  1. Hydroxid sodný p.a. Hydroxid vápenatý p.a. 1000 g: 278 Kč Kyselina chlorovodíková 35-38% p.a. Kyselina citronová monohydrát p.a. 1000 g
  2. kyselina bromitá HBrO. 2 HF kyselina fluorovodíková (fluorovodík) hydroxid hlinitý Al(OH) 3 Zn(OH) 2 hydroxid zinečnatý. oxid chromový CrO. 3. HClO. 3 . kyselina chlorečná. kyselina dusná HNO H. 3. PO. 4 . kyselina trihydrogenfosforečná. 2) Přiřaď ke sloučeninám správnou charakteristiku: A) kyselina chlorovodíková a.
  3. a) kyselina chlorovodíková d) hydroxid vápenatý b) kyslík e) železo c) oxid uhličitý f) oxid hlinitý Při reakcích látky ze sloupce I s látkou ze sloupce II probíhá neutralizace v případě A) a+d B) a+e C) c+d D) b+e E) a+
  4. kyselina chloristá hydroxid zinečnatý kyselina jodičná kyselina chloritá 12. Koncentrovaná kyselina sírová, pevný hydroxid draselný a hydroxid sodný jsou látky hygroskopické. Co to znamená? _____ 13. Urči správnou odpověď. Ve 100 g 80% kyseliny sírové je: a) 20 g kyseliny sírové a 80 g vody b) 20 cm 3 kyseliny sírové a.
  5. Kyseliny a zásady, pH - shrnutí Označ pravdivost či nepravdivost následujících tvrzení a vylušti název další kapitoly: ANO NE 1. Kyseliny v roztoku uvolňují vodíkový kation H+. A N 2. Kyseliny nereagují s kovy. E J 3. Hydroxidy jsou žíraviny. D P 4. Při ředění kyselin lijeme vždy vodu do kyseliny. R E 5
  6. View V5A+1Aacid (1).docx from JOKED 324R at Gymnasium Simnas. Napište rovnice neutralizace: Kyselina dusičná+hydroxid vápenatý Kyselina sírová+hydroxid hlinitý Kyselina chlorovodíková

Reakce chloru - zadání rovnic - Jergy

Hydroxid vápenatý, práškový: Hydroxid vápenatý, tekutý 20-25 % (Vápenné mléko) Ch. Chloramin B: Kyselina chlorovodíková - čistý : Kyselina chlorovodíkov. Plynný chlór, který se uvolňuje na anodě nereaguje s vodou, a stejně jako vodík je odváděn jinam, a průmyslově se z něj vytváří chlorovodík a následně kyselina chlorovodíková. Zvláštní pozornost si zaslouží hydroxid amonný. Vyskytuje se pouze ve vodném roztoku a samovolně se rozkládá na vodu a amoniak kyselina + zásada → sůl + voda. kyselina chlorovodíková + hydroxid sodný → chlorid sodný + voda. HCl + NaOH → NaCl + H. 2. Okyselina sírová + hydroxid vápenatý → síran vápenatý + voda. H. 2 SO 4 + Ca(OH) 2 → CaSO 4 + 2H 2. O©Gymnázium Hranice, Zborovská 29 HCl - kyselina chlorovodíková; H2SO4 - kyselina sírová; HNO3 - kyselina dusičná; NaOH - hydroxid sodný; H2O2 - peroxid vodíku; NaClO - chlornan sodný (SAVO) NH3 - amoniak; Ca(ClO)2 - chlornan vápenatý; KOH - hydroxid draselný; K2CO3 - uhličitan draselný; NaHCO3 - hydrogenuhličitan sodný; C2H5OH - ethano

technické chemikálie Delta Chem s

Chlorid vápenatý tekutý - technický; Chlorid železitý 40%; Chlornan sodný technický; Chlorové vápno stabilizované; iso-butanol; Isopropylalkohol; Kyselina amidosulfonová; Kyselina citronová monohydrát E330; Kyselina dusičná; Kyselina fosforečná termická 75%; Kyselina fosforečná 28%; Kyselina chlorovodíková (solná) - čist Hydroxid vápenatý, tekutý 20-25 % (Vápenné mléko) Ch. Kyselina chlorovodíková 31 % (Kyselina solná) Kyselina chlorovodíková 35 % (Kyselina solná) Kyselina mléčná 80 % Kyselina mravenčí 85 % Kyselina octová 98 % Kyselina octová, 80 % Kyselina peroxooctová (Persteril Kyselina chlorovodíková. těkavá bezbarvá kapalina. silná žíravina! KYSELINA SOLNÁ (technická) směs HCl:HNO. 3 (1:3) = lučavka královská (rozpouští i zlato) v žaludku součástí trávicí šťávy. vyrábí se zaváděním plynného chlorovodíku do vod Kyselina chlorovodíková 33%, kyselina solná - technická. Objem: 10 l (12 kg) v PE kanystru s bezpečnostním odvzdušňovacím uzávěrem. Upozornění: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Omezení: Prodej od 18 let 15. Co logicky nepatří mezi výrazy a proč? Kyselina: a) sírová b) uhličitá c) siřičitá d) dusičná e) chlorovodíková sloupec I sloupec II a) kyslík d) hydroxid vápenatý b) kyselina chlorovodíková e) oxid hlinitý c) oxidu uhličitý f) chlorid sodný 1/9 2/2 3/3 4/5 5/2 6/2 7/4 8/

c) Hydroxid vápenatý reaguje s kyselinou uhličitou. d) Kyselina dusičná reaguje s draslíkem. chlorid zlatitý kyselina chromová CuBr MgH2PO4)2 hydrogensíran draselný hydroxid chromitý AgI H3SbO4 chlorid amonný oxid železitý Na2CO3 H3BO3 kyselina siřičitá chlorid cíničitý CuCO3 UO3 chlorid rtuťnatý bromid vápenatý ZnBr2 NO Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca(OH)2. Je to bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek. Vyrábí se z oxidu vápenatého (nazývaného pálené vápno) směšováním s vodou - tento proces se nazývá hašení vápna. Lze ho připravit také srážením při směšování. Názvy binárních sloučenin s vodíkem odvozené od prvků s oxidačním číslem -II , -III a -VI (s výjimkou kyslíku, dusíku a uhlíku) se tvoří připojením koncovky -an k příslušnému mezinárodnímu názvu prvku. HCl kyselina chlorovodíková. Jednoslovné jsou názvy i některých. víceprvkových sloučenin s vodíkem Reakcí chloridu hexaaquachromitého s chloridem thionylu vzniká chlorid chromitý, kyselina chlorovodíková a oxid siřičitý [Cr(H 2 O) 6]Cl 3 Chlorové vápno oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vznikají chlorid a hydroxid vápenatý) Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 + 2H 2 O 2. Hydroxid draselný KOH 90% Chlornan vápenatý Ca(ClO)2, CAS: Kyseliny - chlorovodíková, sírová AKU; Maskovač Ca 1500; Odstraňovač fosfátů Kemira; PAX 18 - vločkovač Kyseliny - chlorovodíková, sírová AKU. Existuje 2 produktů. Seřadit podle: Název, A až Z.

I - hydroxid zlatitý 8. HCl - kyselina chlorovodíková / chlorovodík 9. HIO 4 - H IIVIIO-II 4 - kyselina jodistá 10. HCN - kyselina kyanovodíková / kyanovodík 11. Ca(OH) 2 II- Ca (OH) 2-I - hydroxid vápenatý 12. H 2 SO 3-- H I 2 S IVO II 3 - kyselina siřičitá 13. HF - kyselina fluorovodíková / fluorovodík 14. Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností. Kyseliny a hydroxidy. střední. Kyseliny a hydroxidy (střední) 48 Zadání. Ukázka. Kyselina fluorovodíková se uchovává _ lahvích. Kyseliny jsou látky, které jsou schopné uvolňovat. Čím koncentrovanější je kyselina, tím je obvykle _ žíravá Hydroxid vápenatý + kyselina sírová 2. Hydroxid olovnatý (II) + kyselina sírová 3. Hydroxid olovnatý (II) + kyselina chlorovodíková $ \ endgroup $ 0 $ \ begingroup $ Ne. Vnější vrstva hydroxidu vápenatého reaguje s kyselinou sírovou za vzniku požadovaného síranu vápenatého. Dobře, dokud si neuvědomíte, že nově.

2 S kyselina sirovodíková hydroxid hořečnatý Mg(OH) 2 PbS sulfid olovnatý hydroxid lithný LiOH NaOH hydroxid sodný hydroxid měďnatý Cu(OH) 2 Al(OH) 3 hydroxid hlinitý kyselina siřičitá H 2 SO 3 Ca(OH) 2 hydroxid vápenatý kyselina chlorovodíková HCl H 2 CO 3 kyselina uhličitá kyselina uhličitá H 2 CO 3 HNO 3 kyselina. As Hydroxid hořečnatý Sr 3 Sb 2 Ozonid cesný Fe 2 O 3 Hyperoxid strontnatý BaO 2 Peroxid sodný Mg(O 2) 2 Kyselina chlorovodíková H 3 ReO 3 S 2 Kyselina peroxoselenová HIO 3 (NH 2) 2 Kyselina trithiouhličitá H 3 BO 4 Tris(sulfito)rhoditan vápenatý Kyselina hexachlororhoditá Kyselina hexakyanorhoditá Hexachloroiridičitan. V tomto článku vám přinesu více než 50 příklady kyselin a zásad jako: kyselina chlorovodíková, kyselina citrónová, amoniak a hydroxid sodný.. Pravděpodobně neexistuje žádný jiný typ rovnováhy, jako je tomu u kyselin a zásad. Acidobazické reakce zahrnují velké množství chemických změn a látky jsou široce používány jak v průmyslu, tak v laboratoři Hydroxid sodný. Hydroxid draselný. Hydroxid vápenatý. Hydroxid amonný Kyseliny. Rozdělení kyselin Bezkyslíkaté kyseliny. Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Kyselina chlorovodíková. Kyselina fluorovodíková Kyslíkaté kyseliny. Názvosloví kyslíkatých kyselin Kyselina sírová. Kyselina dusičná. Kyselina uhličitá hašené vápno - hydroxid vápenatý sodné mýdlo - hydroxid sodný mazlavé mýdlo - hydroxid draselný výroba cukru - hydroxid vápenatý kyselina dusičná - hydroxid amonný Dnes nás čeká pro letošní školní rok poslední skupina anorganických sloučenin - kyseliny. S kyselinami se v běžném životě setkáváme často

3 Kyselina chlorovodíková HCl Kyselina siiitá H 2SO 3 Kyselina bromovodíková HBr Kyselina dusiná HNO 3 Kyselina sirovodíková (sulfan) H 2S Kyselina fosforená H 3PO 4 Kyselina kyanovodíková (kyanovodík) HCN 2 hydroxid vápenatý Ca(OH) B 2 O 3, kyselina chlorovodíková, dusičnan draselný, Ca(OH) 2, oxid uhličitý + hydroxid vápenatý ----> uhličitan vápenatý + voda c) reakcí zásadotvorného nebo amfoterního oxidu a kyseliny oxid sodný + kyselina chlorovodíková ----> chlorid sodný + voda. kyselina chlorovodíková Úkol: Vzorce hydroxidů: A) hydroxid vápenatý Ca (OH)₂ B) hydroxid hlinitý Al (OH)₃ C) hydroxid hořečnatý Mg (OH)₂ . Zopakujte si: 1.Napište názvy těchto hydroxidů:. Start studying 6. Kyseliny, hydroxidy, kyselost a zásaditost, neutralizace. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kyseliny, hydroxidy a neutralizace Oxid vápenatý se rozpadne pomocí vody na bílý prášek a rozpustí se ve vodě za vzniku vápenné vody. Srážecí reakce hydroxidů Hydroxid sodný začne v kyselině skákat,rozpouští se, kyselina vře a vznikající chlorovodík probublává olejem na hladinu kapaliny.Vše vypadá jako.

Ca(ClO)2 - chlornan vápenatý - Weko

NEKLYASI RÁVÍOS kyselina sírová. XODYHRID NEÝPÁTAV hydroxid vápenatý. NAKOIMA amoniak. SLANYKEI SÁČINUD kyselina dusičná. DRIHDYOX SNÝDO hydroxid sodný. Označ pravdivost či nepravdivost následujících tvrzení. ANO NE 1. Kyseliny v roztoku uvolňují vodíkový kation H+. X 2. Kyseliny nereagují s kovy. X 3 Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 697 mobil: +420 734 245 046 e-mail: info@pentachemicals.e

a) kyselina chlorovodíková d) hydroxid vápenatý b) kyslík e) železo c) oxid uhličitý f) oxid hlinitý Při reakcích látky ze sloupce I s látkou ze sloupce II probíhá neutralizace v případě. a+d. a+e. c+d. b+e. a+ Odkud se v našem žaludku bere kyselina chlorovodíková, respektive, který orgán ji produkuje a jak? - poradna, odpovědi na dotaz Jaká je rovnice i výsledek neutralizace (kyselina dusná + hydroxid vápenatý)? Dobrý den , chtěl bych vědět rovnici i výsledek neutralizace (kyselina dusná + hydroxid vápenatý) předem děkuju za.

a) hydroxid vápenatý a kyselina dusičná reagují za vzniku *** a *** b) kyselina sírová a hydroxid hlinitý reagují za vzniku ***a *** Sestav názvy/vzorce: CrO2 Na2CO3 CuSO4 PbO2 OsO4 oxid křemičitý oxid manganistý síran hlinitý sulfid stříbrný kyselina dusičná chlorid sodný Vyčísli rovnice: a) ZnS + O2 → ZnO + SO Chlornan vápenatý D: Chloroform B: Chlórová voda D: Chroman draselný B: Chroman sodný B: Isooktan A: Isopropylacetát A: Isopropylalkohol A: Isopropylether A: Izobutylalkohol B: Jód D: Kalafunový olej C: Kalafuny C: Ketony B: Kreosotový olej B: Kresoly A: Křemičitan sodný A: Kyanid barnatý B: Kyanid rtuťnatý D: Kyanid sodný B. Kyselina chlorovodíková (Kyselina solná) Ano E 508 Chlorid draselný (Sylvín) Ano E 510 Chlorid amonný Ano E 513 Hydroxid vápenatý (Hašené vápno) Ano E 527 Hydroxid amonný (Vodní roztok amoniaku) Ano E 528 Hydroxid hořečnatý.

Kyseliny, hydroxidy a soli - Studuju

Hydroxid vápenatý - Wikipedi

1)kyselina sírová+hydroxid hlinitý 2)kyselina dusičná+hydroxid amonný 3)kyselina trihydrogen fosforečná+hydroxid vápenatý 4)kyselina chlorovodíková+hydroxid cíničitý+oxidační čísla 5)kyselina sírová+hydroxid hořečnat Chlornan vápenatý (2) Čpavek (4) Hydroxid sodný (5) Kyselina fluorovodíková (6) Kyselina dusičná (4) Kyselina chlorovodíková (8) Kyselina sírová (3) Nebezpečné látky (1) Izokyanáty (4) Polyesterové pryskyřice (4) Epoxidové pryskyřice (5) Oxid uhelnatý (1) Cement (2) Prádelny a žehlírny (14) Sběrny prádla a šatstva (2.

Kyselina dusičná Kyselina uhličitá Fosforečnan barnatý Síran lithný 2. Napiš názvy těchto sloučenin: Fe 2 O 3 H 2 S Na 2 S Ca(OH) 2 HNO 3 Al 2 O 3 KOH H 2 S H 2 SO 4 Ag 2 S 3. Napiš neutralizační rovnice, nezapomeň je propočítat. Kyselina sírová + hydroxid vápenatý → Hydroxid vápenatý + kyselina chlorovodíková. hydroxid manganatý. hydroxid vápenatý. Pojmenujte hydroxidy. Ba (OH)2. CsOH. Sr(OH)2. Ag(OH)3. Hg(OH)2. TlOH. Ga(OH)3. Fe(OH)2. Zn(OH)2. RbOH. Mg(OH)2. Ni (OH)2. Názvosloví bezkyslíkatých kyselin. Kyseliny se skládají z vodíku a nekovu. Vodík má v kyselinách vždy oxidační číslo +I. kyselina chlorovodíková. kyselina.

Krok po kroku. V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech. Anorganická chemie. Oxidy Sulfonové kyseliny má obecný vzorec R (= O) 2-OH, kde R je organický zbytek Reakce neutralizace probíhá v případě reakce látek: kyselina sírová + oxid vápenatý. kyselina chlorovodíková + železo. oxid siřičitý + kyslík. kyselina dusičná + hydroxid vápenatý. Kyselina Dusičná 50-65 % 1110 Oxidující kapalina : kapalina.

chemie 1

Laboratorní chemikálie - mach-chemikalie

Soucitně je portál etického spotřebitelství, zdravého životního stylu, veganství a aktivismu za práva zvířat. Naleznete zde veganské recepty, mapu restaurací, prodejen a ubytování, kalendář akcí, novinky ze světa ochrany zvířat a výživy Legenda. Chemická odolnost: A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití *22 vyhovující do 22° kyselina dusitá + hydroxid bárnatý ---> dusitan bárnatý + voda 15. HCl + Ni(OH) 2---> 2 HCl + Ni(OH) 2---> NiCl 2 + 2 H 2 O kyselina chlorovodíková + hydroxid nikelnatý ---> chlorid nikelnatý + voda 16. H 2 SO 4 + Al(OH) 3---> 3 H 2 SO 4 + 2 Al(OH) 3---> Al 2 (SO 4) 3 + 6 H 2 O kyselina sírová + hydroxid hlinitý ---> síran hlinitý.

V5A+1Aacid (1) - Napište rovnice neutralizace Kyselina

Nádrže na skladovanie chemických látok » Superto

Produkty Delta Chem s

Př. Chlorid vápenatý Ca II+Cl 2 I-2+(-1*2)=0 Kyslíkaté kyseliny a jejich soli: Název: kyselina + přídavné jméno podle oxidačního čísla prvku Př. Kyselina dusičná H I+N V+O 3 II-1+5+(-2*3)=0 Kyselina sírová H2 I+S VIO 4 II-2*1+6+(-2*4)=0 ! ! Aby byla molekula elektroneutrální, musíme doplnit do vzorce 2 vodíky K úpravě kyselosti mohl být použit hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková EMEA0.3 Titrační kyselost kaseinů kyselých: množství standardního odměrného roztoku hydroxidu sodného (v mililitrech) o koncentraci # mol/l potřebné k neutralizaci vodného výluhu # g výrobk Davkovaci cerpadlo najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid arsenitý Oxid uhličitý Fluorid draselný Sulfid arseničný Hydroxid strontnatý Oxid dusnatý Hydroxid draselný Kyselina chlorovodíková Sulfid vápenatý Kyselina uhličitá Cvičení č. KYSELINY, HYDROXIDY, OXIDY - NÁZVOSLOVÍ. 1. a) zařaď uvedené vzorce do tabulky mezi kyseliny, hydroxidy nebo oxidy. b) vedle vzorce doplň název dané sloučeniny. SO. 3 HCl P 2 O 5 NaOH H 3 PO 4 SiO 2 Al(OH) 3 HF H 2 SO. 4 Na2. O H 2 CO 3 Ca(OH) 2 H 2 S CuO HNO.

Hydroxidy - Wikipedi

NaOH - hydroxid sodný - Weko

Produkty VIA-REK, a

PPT - Názvosloví anorganických sloučenin PowerPointchemie 1čisté chemikálie | Delta Chem schemie 1

E 507 Kyselina chlorovodíková Regulátor kyselosti E 508 Chlorid draselný Ţelírující látka E 509 Chlorid vápenatý Plnidlo E 511 Chlorid hořečnatý Plnidlo E 526 Hydroxid vápenatý Regulátor kyselosti, plnidlo E 527 Hydroxid amonný Regulátor kyselost Pivovarská 709 584 01 Ledeč nad Sázavou. tel.: +420 569 720 764 mobil: +420 602 387 649 email.: akplast@akplast.c ch, kyselina křemičitá i, kyselina zlatitá . Kyselina chlorovodíková - HCl - dříve se jí říkalo kyselina solná ( vyráběla se ze soli kamenné) - koncentrovaná je 35%, je to žíravina Hydroxid vápenatý - Ca(OH) 2 - je bílá, pevná látka, ve vodě málo rozpustná. kyselina borit á- vyrobíme kyselina sírová- drogerie,základní materiál,běžná koncentrace cca 40%,možno zkoncentrovat varem na 96% kyselina chlorovodíková- běžná koncentrace 30%,drogerie,možno předestilovat hydroxid vápenatý- v drogeriích jako přípravek vajo,obsah 99,5% Soli : síran barnat. Nejdůležitější kyseliny Kyselina chlorovodíková; Kyselina sírová Hydroxid vápenatý; Prvky II.A skupiny - shrnutí.