Home

Vyhláška č 120 2011 Sb

Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpis Citace: 120/2011 Sb. Název: Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpis 120. VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpis 120 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpis Otevřít PDF verzi dokumentu. 120/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství stanoví.

Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška ..

VYHLÁŠKA č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 6 Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 46 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč39,- O B S A H: 120. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. Vyhláška č. 428/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích 120/2011 Sb., vyhlášky č. 48/2014 Sb. a vyhlášky č. 448/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 1a písm. m) se slovo odpovědným nahrazuje slovem odborným. 2. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova ve formátu MDB zrušují. 3. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova ve formátech, ve kterých již byla tato část plánu rozvoje.

kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 5 odst. Vyhláška č. 120/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 285/2011 Sb Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) se změnami: 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb., 448/2017 Sb Odstavec předpisu 120/2011 Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Čl.

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotníc Na základě množství dotazů, které MŠMT obdrželo k novele vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání, dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., předkládá odbor 27 - speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy výklad nových. kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 5 odst. 3.

120/2011 Sb. - psp.c

 1. Vyhláška č. 204/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.(PDF 276 kB) Směrnice Evroého parlamentu.
 2. VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků scennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb. a vyhlášky č. 89/2011 Sb. Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5, § 11a odst. 9, § 12a odst. 8, § 12b odst. 8,
 3. Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. parc. 120, 1014/1 v k. ú. Malá Strana; Muzeum - stanice metra trasy C, A - podchod, včetně všech.
 4. Čl. II vyhlášky č. 285/2011 Sb. Přechodné ustanovení Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny. Čl. II vyhlášky č. 120/2015 Sb. Přechodné ustanoven
 5. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí : 366/2009: na základě: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb. 368/2009: na základ
 6. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2021, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot
 7. Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016 o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. b) a c) zákona č.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 120/2011 Sb. Vyhláška, kterou se m ění vyhláška Ministerstva zem ědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou pot řebu a o změně některých zákon ů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn ění pozd ějších předpis Pozměňující vyhlášky / nařízení. 9/2015. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška 108/2011 Sb. o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o. VYHLÁŠKA č. 259/2011 Sb., ze dne 24. srpna 2011. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,s účinností od 1. září 2011; se nahrazuje Vyhláškou č. 281/2012 Sb. ze dne 21.srpna 2012, s účinností do 1. září 2012 Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým.

259. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hod-notami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/ /2016 Sb. 260 Vyhláška 120/2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů účinný od 06.05.2011

Vítání občánků 2011 - Fotogalerie - Obec Volenice

Vyhláška 120/2011 Sb

 1. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/2011 Sb., o účetnictví, pro účetní j
 2. Vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát Vyhláška č. 239/2017 Sb. , o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, která nahrazuje vyhlášku 433/2001 Sb
 3. V rodinném domě bez připojení na vodovod užíváme vlastní vodu ze studny. Jsme však připojení na kanalizaci a tedy při absenci vodoměru platíme stočné dle směrných čísel spotřeby vody dle příl. č. 12 vyhlášky MZ č. 120/2011 Sb
 4. Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.: Položka Druh spotřeby vody Směrné číslo roční spotřeby vody [m3] I.BYTOVÝ FOND Byty 1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 3
 5. Částka: č. 46/2011 Sb.. Číslo předpisu: 120/2011 Sb. Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpis

120/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Esipa.c

359/2011 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb. Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a. Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhlášky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line

1) Například vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanoven Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb., vyhlášky č. 120/2011 Sb., vyhlášky č. 48/2014.

VYHLÁŠKA ze dne 16. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučen VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-ních službách), ve znění zákona č. 111. Národní bezpečnostní úřad je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Ve své činnosti se NBÚ řídi zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných. Vyhláška č. 120/2011 Sb. - mění vyhlášku č. 428/2001 Sb. (příloha č. 12 směrná čísla roční spotřeby vody). Vyhláška č. 148/2007 Sb. - o energetické náročnosti budov. Vyhláška č. 193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Ročník 2021 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 120 Rozeslána dne 23. července 2021 Cena Kč 84,- O B S A H: 274. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některýc

Aktuální vyhláška č. 268/2011 Sb. mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláška přináší garance větší bezpečnosti bydlení z hlediska požární ochrany Dne 12. 9. 2011 byla ve sbírce zákonů, částce 95 vyhlášena pod číslem 268/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění. ze dne 16. listopadu 2012 s účinností od 1. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 358/2011 Sb. Novela vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 158/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. 22. prosince 2009 Částka 145, 452-459 (pdf, 1,25 MB) 452 / 200 Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vyhláška č. 324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro.

120/2011 Sb. - Změna vyhlášky k provedení zákona o ..

Vyhláška MPO č. 344/2012 Sb. ve znění vyhlášky MPO č. 215/2015; ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 472/2012 Sb., Úvodní ustanovení - Vyhláška o výši cestovních náhrad pro rok 2013 č. 472/2012 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 286/2011 Sb., Úvodní ustanovení - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok. Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete dokumenty k novele vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato Pokračovat číst Informace č.: 5 - 2020 (Novela vyhlášky č. 388/2011 Sb. Vyhláška č. 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. Zobrazení Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor, ve znění vyhlášky č. 453/2011 Sb Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, Sbírka zákonů - částka 23, ze dne 16. března 2011

Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.: Čl. I Vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, se mění takto: 1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 1) Směrnice Komise 2008/60/ES ze dne 17. června 2008, kte Novela vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění vyhlášky 147/2011 Sb. nabývá účinnosti 1.9.2011. Nový postu přijímání dětí bude uplatňován až od tohoto data. Děti bez zdravotního postižení, přijaté před dobou účinnosti novely, budou ve svém vzdělávání pokračovat Pozn. k úč.: Vydáno na základě: 334/1992 Sb. Předpis mění: 48/2011 Sb. 150. VYHLÁŠKA. ze dne 30. května 2013, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění. Vyhláška č. 120/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, byla vyhlášena v částce 51/2014 Sbírky zákonů, rozeslané dne 30. června 2014; nabyla účinnosti dnem 1. července 201

Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. 17. 4. 2008. č. 125/2005 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb.: Čl. I Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravot-nických pracovníků a jiných odborných pracovník ů, ve zn ění vyhlá šky č. 2/2016 Sb., se m ění takto: 1. V § 2 se písmeno a) zru šuje. Dosavadní písmena b) a ž o) se ozna čují jako písme-na a) a ž n). 2. V § 2 písm Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 286/2011 Sb., Úvodní ustanovení - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 č. 286/2011 Sb. Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu k provedení odběru pitné vody u spotřebitele podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 70/2018 Sb Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. 1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy: k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a. Vyhlášky Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která se mění vyhl. č. 116/2011 Sb. a vyhl.103/2014 Sb. Poskytování poradenských služeb Účel poradenských služeb Školská poradenská zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Speciálně pedagogické centrum (SPC

VYHLÁŠKA č. 120/2011 Sb. - anotace - Nakladatelství Sagit ..

VYHLÁŠKA ze dne 7. června 2011 o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku Česká národní banka stanoví podle § 38 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 139/2011 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný před Vážení přátelé, v odkazech pod textem vám posíláme návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 329/2011 Sb., Pokračovat číst Informace č.: 75 - 2012 (Novela vyhlášky č. č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 8. 11. 2011 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA . ze dne 9. února 2005 . o zájmovém vzdělávání . Změna: 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): ČÁST. 1) Vyhláška Českého bá ňského ú řadu č. 56/1982 Sb. , kterou se ur čují obvody p ůsobnosti obvodních bá ňských úřad ů, ve zn ění vyhlášky č. 120/1993 Sb. 2) § 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 3) § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. 4) § 4 odst. 7 vyhlášky Českého bá ňského ú řadu č. 340/1992 Sb

Měření průtoků a spotřeb vody na studentských kolejích a v

428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ..

Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb. č. 359/2011 Sb. Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce: č. 233/2010 Sb. Vyhláška o digitální a technické mapě: č. 393/2020 Sb. Nařízení vlády Plný text ve formátu PD Vyhláška č. 120/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, byla vyhlášena v částce 51/2014 Sbírky zákonů, rozeslané dne 30. června 2014; nabyla účinnosti dnem 1. července 2014 10.3. 2021. Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 78/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459. Vyhláška č. 269/2019 Sb. obsahuje u určitých výkonů rovněž změny popisu výkonu, změny omezení frekvence, změny bodové hodnoty apod. K 1. 1. 2020 bylo vyřazeno sedm zdravotních výkonů pro obsoletnost (odb. 207 - výkon 27260, odb. 721 - výkon 71819, odb. 731 - výkony 71687 a 71689, odb. 999 - výkony 09544, 09545 a. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní je

244/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č ..

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče č. 268/2011 Sb. č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. č. 69/2014 Sb. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře. č. 226/2015 Sb Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 391/2011, účinný od 01.01.201 Změny vyhlášky č. 302/2011 Sb. : Vyhláška č. 99/2003 Sb. Vyhláška č. 9/2006 Sb. Vyhláška č. 83/2012Sb. Vyhláška č. 342/2014Sb. Vyhláška č. 132/2016 Sb. Vyhláška č. 228/2017 Sb. Vyhláška č. 341/2014 Sbírky. Vyhláška č. 341/2001 Sb. v původním znění.

· vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče · vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxick ze dne 13. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.: § 1 Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základ vyhlášky č. 262/2009 Sb., vyhlášky č. 189/2010 Sb., vyhlášky č. 17/2011 Sb., vyhlášky č. 393/2012 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb. Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § Vyhláška č. 4/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky pou žití přídatných látek a extrak čních rozpou štědel při výrobě Vyhláška 4/2008 Sb. znění 1. 6. 2011 Stránka 2 / 72. v) Sambuca, Maraschino a Mistrá, w) Sangria, Clarea a Zurra

45/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 ..

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. úterý 10. ledna 2012 · Štítky: dokument, MŠMT. Vyhláška ve formátu RTF, PDF. Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet na Pinterestu. Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) (změněna vyhl. č. 436/2017 Sb.) Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při.

zákon č. 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001, o provozování rozhlasového a televizního vysílání vyhláška č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech vyhláška č. 122/2013 Sb., o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v. Metrologické právní předpisy. zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření. vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému. Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb. V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb

Vyhláška č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. Vyhláška č. 400/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této. Vyhláška č. 252/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkon č. 372/2011 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče : č. 92/2012 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce : č. 473/2008 Sb Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Zemědělské půdy jsou na základě bonitace charakterizovány pětimístným kódem - bonitovanou půdně ekologickou jednotkou (dále jen BPEJ), která vyjadřuje hlavní půdní a klimatické. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb. 450/2016: na základ

116/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst 12.4.2011: Vyhláška č. 01/2011: Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek: 2.3.2011: Vyhláška č. 23/2010: Obecně.

Hospodářská zvířata prezentace | ve slidech se děti

Legislativa - VIP

Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb. ze dne 2. února 2011 o plánech povodí a plánech pro zvládnutí povodňových rizik. Soubor v povodňovém plánu: sb0009-2011-24-2011.pdf (695KB) nebo na stránkách Ministerstva vnitra. Soubor: Sb_2011-24.htm. Titulní list >. Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 20/2002 Sb. (k § 10 zákona č. 254/2001 Sb.) o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a. 6. 2011) - zrušena zákonem č. 134/2016 Sb. Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele - zrušena zákonem č. 134/2016 Sb. Nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb 5) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška č. 5/2004, kterou se vydává Požární řád města Ostravy; nařízení č. 2/2011 Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraj

Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274 ..

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. Vyhláška č. 112/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů ; Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nic Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 10.21 1.22 NE 4 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některýc Poznámky pod čarou. 1) § 20 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 1a) Vyhláška č. 385/2006 Sb, o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. 1b) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb, o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb, o. Vyhláška č. 55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Dne 14. března 2011 vyšla ve Sbírce zákonů, částka 20/2011 vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kterou se zrušuje: 1

Kopie zdravotní dokumentace | přičemž právo nahlížet či